Hua Jun Xiao

Summary

Publications

 1. ncbi [The denitrogenation by breathing oxygen-rich gas to prevent altitude decompression sickness]
  Hua Jun Xiao
  Institute of Aviation Medicine, Beijing 100142, China
  Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi 28:568-71. 2012

Detail Information

Publications1

 1. ncbi [The denitrogenation by breathing oxygen-rich gas to prevent altitude decompression sickness]
  Hua Jun Xiao
  Institute of Aviation Medicine, Beijing 100142, China
  Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi 28:568-71. 2012
  ....