He Huang

Summary

Publications

 1. ncbi request reprint [Treatment of posterolateral corner injury of knee joint with anatomical reconstruction]
  He Huang
  Department of Orthopaedics, Nanjing First Hospital, Nanjing Jiangsu, 210006, PR China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 21:251-4. 2007
 2. ncbi request reprint [Establishment of arthroscopic trans-septal approach and its clinical application]
  Jian chao Gui
  Department of Orthopaedics, Nanjing First Hospital, Nanjing Medical University, Nanjing 210006, China Email
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 44:1106-10. 2006

Collaborators

 • Jian chao Gui
 • Yong gang Fang
 • Hao wei Zhang
 • Xu Wang
 • Su hong Fan
 • Ling feng Liu
 • Xiang jie Gu
 • Li Ming Wang

Detail Information

Publications2

 1. ncbi request reprint [Treatment of posterolateral corner injury of knee joint with anatomical reconstruction]
  He Huang
  Department of Orthopaedics, Nanjing First Hospital, Nanjing Jiangsu, 210006, PR China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 21:251-4. 2007
  ..To discuss the diagnosis and treatment of posterolateral corner injury of the knee joint, and to evaluate the clinical results after anatomical reconstruction...
 2. ncbi request reprint [Establishment of arthroscopic trans-septal approach and its clinical application]
  Jian chao Gui
  Department of Orthopaedics, Nanjing First Hospital, Nanjing Medical University, Nanjing 210006, China Email
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 44:1106-10. 2006
  ..To investigate the method and result of arthroscopic trans-septal approach (ATS)...