Hong Zhao

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint [Preventive effect of integrative medical therapy on children Henoch-Schonleln purpura with renal impairment]
  Hong Zhao
  Department of Pediatrics, The Second Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang
  Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 29:351-3. 2009

Detail Information

Publications1

 1. ncbi request reprint [Preventive effect of integrative medical therapy on children Henoch-Schonleln purpura with renal impairment]
  Hong Zhao
  Department of Pediatrics, The Second Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang
  Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 29:351-3. 2009
  ..To observe the clinical effect of integrative medicinal therapy in treating children Henoch-Schonlein purpura (HSP) and its preventive effect on complicated renal impairment...