Ye Sheng Wei

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi [Correlation of polymorphisms of interleukin-2 gene and HBV DNA copies in patients with chronic hepatitis B]
  Ye Sheng Wei
  Central Clinical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical College for Nationalities, Guangxi 533000, China
  Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 16:889-92. 2008
 2. ncbi Association of the single-nucleotide polymorphism and haplotype of the P-selectin gene with ischemic stroke
  Ye Sheng Wei
  Institute of Medical Laboratory, Youjiang Medical College for Nationalities, Baise, Guangxi, 533000, China
  J Thromb Thrombolysis 27:75-81. 2009
 3. ncbi Genetic variation in transforming growth factor-beta1 gene associated with increased risk of esophageal squamous cell carcinoma
  Y S Wei
  Center of Clinical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical College for Nationalities, Baise, Guangxi, China
  Tissue Antigens 70:464-9. 2007
 4. doi Platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 gene polymorphism and its soluble level are associated with ischemic stroke
  Ye Sheng Wei
  Institute of Medical Laboratory, Youjiang Medical College for Nationalities, Baise, Guangxi, China
  DNA Cell Biol 28:151-8. 2009
 5. ncbi Single nucleotide polymorphism and haplotype association of the interleukin-8 gene with nasopharyngeal carcinoma
  Ye Sheng Wei
  Center of Clinical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical College for Nationalities, Baise 533000, Guangxi, China
  Clin Immunol 125:309-17. 2007
 6. doi [Association of the integrin gene polymorphisms with ischemic stroke and plasma lipid levels]
  Ye Sheng Wei
  The Affiliated Hospital of YouJiang Medical College for Nationalities, Baise, Guangxi, People s Republic of China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 26:211-5. 2009
 7. doi Association of the interleukin-2 polymorphisms with interleukin-2 serum levels and risk of nasopharyngeal carcinoma
  Ye Sheng Wei
  Department of Medical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise, China
  DNA Cell Biol 29:363-8. 2010
 8. ncbi [Relationship between interleukin-6 gene polymorphism and coronary heart disease and its effect on plasma lipid levels]
  Ye Sheng Wei
  Department of Clinical Laboratory Center, The Affiliated Hospital to Youjiang Nationality Medical College, Youjiang 533000, Guangxi, China
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 18:233-6. 2006
 9. doi The association of L-selectin polymorphisms with L-selectin serum levels and risk of ischemic stroke
  Ye Sheng Wei
  Department of Medical Laboratory, Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise, Guangxi, China
  J Thromb Thrombolysis 32:110-5. 2011
 10. ncbi [Intercellular adhesion molecule-1 gene K469E polymorphism and genetic susceptibility of ischemic stroke in Chinese Zhuang populations]
  Ye Sheng Wei
  Department of Clinical Laboratory Center, The Affiliated Hospital of Medical College of You Jiang for Nationality, Baise, Guangxi, 533000, PR China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 22:305-8. 2005

Collaborators

 • Yan Lan
 • Lan qing Meng
 • Jie Wu
 • Jun Qin
 • Hui Tang
 • Yan Huang
 • Y Pan
 • Lin Zhang
 • Bin Luo
 • Yi Li
 • Cong Xin Huang
 • Jing Guo
 • Jun Li Wang
 • Yang Xiang
 • Hua Tuo Huang
 • You Fan Peng
 • Chun Fang Wang
 • Jian Ming Chen
 • Lin Bo Gao
 • Bin Zhou
 • Wei Bo Liang
 • Zhi Hui Yang
 • Cheng Jiang Wu
 • Chuan Dong Wei
 • Hong Cheng Luo
 • Le Gen Nong
 • Yu Jin Tang
 • Zhao Quan Huang
 • Yan Yun Wang
 • Jing Jia
 • Ren Guang Tang
 • Jian Chu Wang
 • Feng Lian Yang
 • Guo Gang Pan
 • Yu Cheng Chen
 • Peng Bai
 • Wen Liang Fang
 • Cui Li
 • Hui Xue
 • Xin min Pan
 • Li Rao
 • Mei Li Lv
 • Bin Du
 • Xian Ke Long
 • Xi Hua Yuan
 • Jun Hui Zhang
 • Bei lei ZHANG
 • Wen Zhu Fang
 • Hong Ming Chen

Detail Information

Publications35

 1. ncbi [Correlation of polymorphisms of interleukin-2 gene and HBV DNA copies in patients with chronic hepatitis B]
  Ye Sheng Wei
  Central Clinical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical College for Nationalities, Guangxi 533000, China
  Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 16:889-92. 2008
  ....
 2. ncbi Association of the single-nucleotide polymorphism and haplotype of the P-selectin gene with ischemic stroke
  Ye Sheng Wei
  Institute of Medical Laboratory, Youjiang Medical College for Nationalities, Baise, Guangxi, 533000, China
  J Thromb Thrombolysis 27:75-81. 2009
  ..However, further studies are needed to explore the complex interaction between environmental factors and P-selectin gene polymorphisms in the risk of ischemic stroke, particularly in ethnically different populations...
 3. ncbi Genetic variation in transforming growth factor-beta1 gene associated with increased risk of esophageal squamous cell carcinoma
  Y S Wei
  Center of Clinical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical College for Nationalities, Baise, Guangxi, China
  Tissue Antigens 70:464-9. 2007
  ..463; 95% CI 1.120-1.912; P = 0.005). This study shows for the first time that TGF-beta1 gene 869 T/C polymorphism may contribute to a genetic risk factor for ESCC in a Chinese population...
 4. doi Platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 gene polymorphism and its soluble level are associated with ischemic stroke
  Ye Sheng Wei
  Institute of Medical Laboratory, Youjiang Medical College for Nationalities, Baise, Guangxi, China
  DNA Cell Biol 28:151-8. 2009
  ..The Leu125Val polymorphism of PECAM-1 and its sPECAM-1 levels are associated with ischemic stroke in Chinese population. Our data suggest that the PECAM-1 gene may play a role in the development of ischemic stroke...
 5. ncbi Single nucleotide polymorphism and haplotype association of the interleukin-8 gene with nasopharyngeal carcinoma
  Ye Sheng Wei
  Center of Clinical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical College for Nationalities, Baise 533000, Guangxi, China
  Clin Immunol 125:309-17. 2007
  ..396; 95% CI, 1.064-1.831; P=0.016). The -251 A/T polymorphism of IL-8 and its haplotype are associated with NPC in a Chinese population. Our data suggests that IL-8 gene may play a role in the development of NPC...
 6. doi [Association of the integrin gene polymorphisms with ischemic stroke and plasma lipid levels]
  Ye Sheng Wei
  The Affiliated Hospital of YouJiang Medical College for Nationalities, Baise, Guangxi, People s Republic of China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 26:211-5. 2009
  ..To study the association of integrin alpha-2 (ITGA2) gene C807T, integrin beta-3 (ITGB3) gene T176C polymorphisms with ischemic stroke and the effect of the polymorphisms on plasma lipid and lipoprotein levels...
 7. doi Association of the interleukin-2 polymorphisms with interleukin-2 serum levels and risk of nasopharyngeal carcinoma
  Ye Sheng Wei
  Department of Medical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise, China
  DNA Cell Biol 29:363-8. 2010
  ..Carrying the IL-2 -330 G variant allele was associated with a decreased ability to produce IL-2, which may contribute to NPC susceptibility...
 8. ncbi [Relationship between interleukin-6 gene polymorphism and coronary heart disease and its effect on plasma lipid levels]
  Ye Sheng Wei
  Department of Clinical Laboratory Center, The Affiliated Hospital to Youjiang Nationality Medical College, Youjiang 533000, Guangxi, China
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 18:233-6. 2006
  ..To study the relationship between interleukin-6 (IL-6) gene promoter-572 C/G and -634 C/G polymorphism and coronary heart disease (CHD) and the influence of IL-6 gene polymorphism on plasma lipid and lipoprotein levels...
 9. doi The association of L-selectin polymorphisms with L-selectin serum levels and risk of ischemic stroke
  Ye Sheng Wei
  Department of Medical Laboratory, Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise, Guangxi, China
  J Thromb Thrombolysis 32:110-5. 2011
  ..05). The P213S polymorphism of L-selectin and its sL-selectin levels are associated with ischemic stroke in Chinese population. Our data suggests that L-selectin gene may play a role in the development of ischemic stroke...
 10. ncbi [Intercellular adhesion molecule-1 gene K469E polymorphism and genetic susceptibility of ischemic stroke in Chinese Zhuang populations]
  Ye Sheng Wei
  Department of Clinical Laboratory Center, The Affiliated Hospital of Medical College of You Jiang for Nationality, Baise, Guangxi, 533000, PR China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 22:305-8. 2005
  ..To examine the relationship between intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) gene polymorphism and ischemic stroke (IS) in Chinese Zhuang populations...
 11. ncbi [Serum level and genotype of interleukin-6 in patients with esophageal cancer]
  Ren Guang Tang
  Department of Clinical Laboratory Medicine, Affiliated Hospital of Youjiang Medical College for Nationality, Baise 533000, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 87:1126-8. 2007
  ..To investigate the polymorphism of the interleukin-6 (IL-6) gene promoter-572C/G and -634C/G in patients with esophageal cancer, and to study the relation between the serum level and genotype of interleukin-6 and esophageal cancer...
 12. ncbi Interleukin-18 gene promoter polymorphisms and the risk of esophageal squamous cell carcinoma
  Ye Sheng Wei
  Center of Clinical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical College for Nationalities, Baise 533000, Guangxi, People s Republic of China
  Acta Oncol 46:1090-6. 2007
  ..To test this hypothesis, we investigated the relationship of IL-18 gene promoter -137 G/C and -607 C/A polymorphisms and their haplotypes with the risk of ESCC in a Chinese population...
 13. ncbi [Association of interleukin-18 gene polymorphism with genetic susceptibility to systematic lupus erythematosus in Guangxi Zhuang population]
  Yan Lan
  Department of Dermatology, The Affiliated Hospital, Youjiang Medical College for Nationalities, Baise, Guangxi, 533000 People s Republic of China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 25:434-7. 2008
  ..To investigate the association of the single nucleotide polymorphisms of interleukin-18 (IL-18) gene with the susceptibility to systematic lupus erythematosus (SLE) in a Chinese Zhuang population...
 14. doi Association of variants in the interleukin-27 and interleukin-12 gene with nasopharyngeal carcinoma
  Ye Sheng Wei
  Institute of Medical Laboratory, Youjiang Medical College for Nationalities, Guangxi, China
  Mol Carcinog 48:751-7. 2009
  ..05). Our data suggest that IL-12 gene may play a role in the development of NPC...
 15. ncbi [Distribution of E-selectin gene polymorphism in the Zhuangs and Hans of Guangxi province in China]
  Ye Sheng Wei
  Department of Laboratory Science, Affiliated Hospital of Youjiang Medical College, Baise, Guangxi, 533000 P R China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 21:643-5. 2004
  ..To unveil the distribution of E-selectin G98T polymorphism in exon 2 and the S128R polymorphism in exon 4 of the Chinese Zhuang and Han ethnic groups in Guangxi province...
 16. doi Association of CD40 polymorphisms and haplotype with risk of systemic lupus erythematosus
  Cheng Jiang Wu
  Department of Laboratory Medicine, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise, 533000, Guangxi, China
  Rheumatol Int 36:45-52. 2016
  ..The rs1883832 C/T polymorphism of CD40 and its sCD40 levels were associated with SLE in the Chinese population. These data suggest that CD40 gene may play an essential role in the development of SLE...
 17. ncbi [Distribution characteristics of rs1891385A/C and rs10975519C/T polymorphisms of interleukin-33 gene in Guangxi population]
  Jing Guo
  Department of Dermatology, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise 533000, China E mail
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 36:964-8. 2016
  ..To explore the race- and gender-specific distribution characteristics of rs1891385A/C and rs10975519C/T polymorphism of interleukin-33 (IL-33) gene in Zhuang and Han populations...
 18. ncbi [Distribution of single nucleotide polymorphisms of arginine-vasopressin gene in Guangxi healthy population]
  Yang Xiang
  Department of Clinical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise 533000, China E mail
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 36:927-31. 2016
  ..To study the distribution of single nucleotide polymorphisms (SNP) of arginine-vasopressin (AVP) gene rs66818855 and rs1078152 in Chinese Guangxi healthy population in comparison with that in different ethnic populations...
 19. pmc Association of the single-nucleotide polymorphism and haplotype of the complement receptor 1 gene with malaria
  Yan Lan
  Department of Dermatology, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise, Guangxi, P R China
  Yonsei Med J 56:332-9. 2015
  ..Furthermore, no study has examined the association of CR1 polymorphisms with malaria in Chinese population. Therefore, we investigated the relationship of CR1 gene polymorphism and malaria in Chinese population...
 20. doi The association of interleukin-21 polymorphisms with interleukin-21 serum levels and risk of systemic lupus erythematosus
  Yan Lan
  Department of Dermatology, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise 533000, Guangxi, China
  Gene 538:94-8. 2014
  ..The rs2055979 C/A polymorphism of IL-21 and its sIL-21 levels were associated with SLE in the Chinese population. Our data suggests that IL-21 gene may play a role in the development of SLE...
 21. doi Association of interleukin-8 gene polymorphisms with the risk of hepatocellular carcinoma
  Jun Li Wang
  Center of Clinical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical College for Nationalities, Baise, 533000, Guangxi, China
  Mol Biol Rep 41:1483-9. 2014
  ..However, it appears that A(251)-C(781)-A(353)-C(678) is perhaps a protective haplotype for HCC...
 22. doi Correlation between OPN gene polymorphisms and the risk of nasopharyngeal carcinoma
  Jun Li Wang
  Center of Clinical Laboratory, Affiliated Hospital of Youjiang Medical College for Nationalities, Baise, 533000, Guangxi, China
  Med Oncol 31:20. 2014
  ..All the four OPN polymorphisms were moderately polymorphic. The mean NA, Ne, Ho, He and PIC of each OPN polymorphism in the control group were higher than those in the NPC group without a significant difference...
 23. doi Association of single nucleotide polymorphisms in IL-12 and IL-27 genes with colorectal cancer risk
  Zhao Quan Huang
  Department of Pathology, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise 533000, Guangxi, China
  Clin Biochem 45:54-9. 2012
  ..However, No studies have examined the association of these polymorphism with colorectal cancer (CRC). Therefore, we investigated the relationship of IL-12 and IL-27 gene polymorphisms and CRC...
 24. pmc R497K polymorphism in epidermal growth factor receptor gene is associated with the risk of acute coronary syndrome
  Lin Bo Gao
  Department of Forensic Biology, West China School of Preclinical and Forensic Medicine, Sichuan University, Chengdu 610041, Sichuan, PR China
  BMC Med Genet 9:74. 2008
  ....
 25. doi The association of interleukin-31 polymorphisms with interleukin-31 serum levels and risk of systemic lupus erythematosus
  Hua Tuo Huang
  Department of Laboratory Medicine, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise, 533000, Guangxi, China
  Rheumatol Int 36:799-805. 2016
  ..The rs7977932 C/G polymorphism of IL-31 gene and its sIL-31 levels were associated with SLE in the Chinese population. Our data suggest that IL-31 gene may play a role in the development of SLE. ..
 26. pmc The association of CD40 polymorphisms with CD40 serum levels and risk of systemic lupus erythematosus
  Jian Ming Chen
  Department of Laboratory Medicine, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise, 533000, Guangxi, China
  BMC Genet 16:121. 2015
  ..We included controls (nā€‰=ā€‰220) and patients with either SLE (n =205) in the study...
 27. pmc The significance of routine biochemical markers in patients with major depressive disorder
  You Fan Peng
  Department of Laboratory Medicine, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, No 18 Zhongshan Er Road, Baise, Guangxi 533000, China
  Sci Rep 6:34402. 2016
  ..410. Our results suggest the associations between UN, FBG, HDL-C, TP, Cr, Tbil, SF and MDD, use of these routine biochemical markers in combination may contribute to improve the complete management for patients with MDD...
 28. ncbi [Effection of observation Xinnaoxin capsules in treatment of chronic cerebral circulatory insufficiency]
  Lan qing Meng
  Affiliated Hospital of Youjiang Medical College for Nationalities, Baise 533000, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 32:1798-800. 2007
  ..To observe the therapeutic effect of Xinnaoxin capsules in patients with chronic cerebral circulatory insufficiency...
 29. pmc An rs4705342 T>C polymorphism in the promoter of miR-143/145 is associated with a decreased risk of ischemic stroke
  Ye Sheng Wei
  Department of Clinical Laboratory, the Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise 533000, Guangxi, China
  Sci Rep 6:34620. 2016
  ..92). Importantly, patients carrying the rs4705342TC/CC genotypes had a lower level of miR-145 (Pā€‰=ā€‰0.03). We found for the first time that the rs4705342 CC was a protective factor for IS, probably by reducing the level of miR-145...
 30. ncbi The xeroderma pigmentosum group C gene polymorphisms and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinoma
  Zhi Hui Yang
  Department of Forensic Biology, West China School of Preclinical and Forensic Medicine, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China
  Acta Oncol 47:379-84. 2008
  ..The aims of this study were to examine the association between XPC Val499Ala, Lys939Gln, PAT polymorphisms and the genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinoma (NPC) in Chinese population...
 31. ncbi Genetic polymorphisms of the DNA repair gene and risk of nasopharyngeal carcinoma
  Zhi Hui Yang
  Department of Forensic Biology, West China School of Preclinical and Forensic Medicine, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China
  DNA Cell Biol 26:491-6. 2007
  ..Previous studies have demonstrated that their gene polymorphisms were associated with some cancer susceptibility...
 32. ncbi Identification of serum biomarkers for nasopharyngeal carcinoma by proteomic analysis
  Ye Sheng Wei
  Department of Immunology, West China School of Preclinical and Forensic Medicine, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China
  Cancer 112:544-51. 2008
  ..The objective of the current study was to assess the feasibility of mass spectrometry-based protein profiling and a classification tree algorithm for discriminating between patients with NPC and noncancer controls...
 33. doi No association between epidermal growth factor and epidermal growth factor receptor polymorphisms and nasopharyngeal carcinoma
  Lin Bo Gao
  Department of Forensic Biology, West China School of Preclinical and Forensic Medicine, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China
  Cancer Genet Cytogenet 185:69-73. 2008
  ..67-1.23). Further studies are still needed to explore the complicated interaction between environmental factors and EGF +61 G/A and EGFR +2073 A/T polymorphisms in the risk of NPC, particularly in ethnically different populations...
 34. ncbi Association of transforming growth factor-beta1 gene polymorphisms with genetic susceptibility to nasopharyngeal carcinoma
  Ye Sheng Wei
  Department of Immunology, West China School of Preclinical and Forensic Medicine, Sichuan University, Chengdu 610041, Sichuan, China
  Clin Chim Acta 380:165-9. 2007
  ..To test this hypothesis, we investigated the association of the TGF-beta1 polymorphisms and their haplotypes with the risk of NPC in a Chinese population...
 35. ncbi Association between the Ser128Arg variant of the E-selectin and risk of coronary artery disease in the central China
  Yan Li
  Department of Clinical Laboratory, Renmin Hospital of Wuhan University, Wuhan 430060, People s Republic of China
  Int J Cardiol 103:33-6. 2005
  ..Our purpose was to determine whether this S/R polymorphism influences the risk of CAD in Chinese patients...