Shu feng Wang

Summary

Country: China

Publications

 1. doi Contralateral C7 nerve transfer with direct coaptation to restore lower trunk function after traumatic brachial plexus avulsion
  Shu feng Wang
  Department of Hand Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, No 31 East Street of Xinjiekou, West District, Beijing 100035, Republic of China
  J Bone Joint Surg Am 95:821-7, S1-2. 2013
 2. doi Contralateral C7 nerve root transfer to neurotize the upper trunk via a modified prespinal route in repair of brachial plexus avulsion injury
  Shufeng Wang
  Department of Hand Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, 31 East Xijiekou Street, Beijing, China
  Microsurgery 32:183-8. 2012
 3. ncbi [The clinical study of reconstruction of traumatic brachial plexus root avulsion injury in children]
  Shu feng Wang
  Department of Hand Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 48:35-8. 2010
 4. doi Electrophysiological study of the dominant motor innervation to the extensor digitorum communis muscle and long head of triceps brachii at posterior divisions of brachial plexus
  Wen Jun Li
  Department of Hand Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Peking University, Beijing, China
  Microsurgery 31:535-8. 2011

Collaborators

 • Wen Jun Li
 • Wei Zheng
 • Yun Hao Xue
 • Yun Yang
 • Yu Cheng Li
 • Peng Chen Li
 • Ya Di Jin

Detail Information

Publications4

 1. doi Contralateral C7 nerve transfer with direct coaptation to restore lower trunk function after traumatic brachial plexus avulsion
  Shu feng Wang
  Department of Hand Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, No 31 East Street of Xinjiekou, West District, Beijing 100035, Republic of China
  J Bone Joint Surg Am 95:821-7, S1-2. 2013
  ..A new procedure involving contralateral C7 nerve transfer via a modified prespinal route and direct coaptation with the injured lower trunk is presented here...
 2. doi Contralateral C7 nerve root transfer to neurotize the upper trunk via a modified prespinal route in repair of brachial plexus avulsion injury
  Shufeng Wang
  Department of Hand Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, 31 East Xijiekou Street, Beijing, China
  Microsurgery 32:183-8. 2012
  ..In this report, we present our experience on the repair of brachial plexus root avulsion injuries with the use of contralateral C7 nerve root transfers with nerve grafting through a modified prespinal route...
 3. ncbi [The clinical study of reconstruction of traumatic brachial plexus root avulsion injury in children]
  Shu feng Wang
  Department of Hand Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 48:35-8. 2010
  ....
 4. doi Electrophysiological study of the dominant motor innervation to the extensor digitorum communis muscle and long head of triceps brachii at posterior divisions of brachial plexus
  Wen Jun Li
  Department of Hand Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Peking University, Beijing, China
  Microsurgery 31:535-8. 2011
  ..This study was designed to identify the innervation dominance of the extensor digitorum communis muscle (EDCM) and long head of the triceps brachii (LTB) at the level of division of brachial plexus...