Cheng He Zhou

Summary

Affiliation: Southwest University
Country: China

Publications

 1. pmc 2-Bromo-2-(5-bromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-(2,4-difluoro-phen-yl)ethanone
  Kun Wan
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 66:o986. 2010
 2. pmc (E)-3-(9-Anthr-yl)-1-(4-fluoro-phen-yl)-2-(4-nitro-1H-imidazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Xiao Ling Wang
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 66:o320. 2010
 3. pmc N,N,N,N-Tetra-kis(2-chloro-ethyl)-3,4-dimethyl-thio-phene-2,5-dicarboxamide
  Yi Dan Tang
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 66:o100. 2009
 4. pmc (Z)-3-(9-Anthr-yl)-1-(4-bromo-phen-yl)-2-(4-nitro-1H-imidazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Yi Hui Lu
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 65:o1396. 2009
 5. pmc N,N'-[(2,3,5,6-Tetra-methyl-p-phenyl-ene)dimethyl-ene]bis-[2-chloro-N-(2-chloro-ethyl)ethanamine]
  Guang Zhou Wang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 65:o1850. 2009
 6. pmc (Z)-1-(2,4-Difluoro-phen-yl)-3-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Cong Yan Yan
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing, 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 65:o2054. 2009
 7. pmc (Z)-3-(9-Anthryl)-1-(4-chloro-phen-yl)-2-(4-nitro-1H-imidazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Guang Zhou Wang
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 65:o1113. 2009
 8. pmc (Z)-1,3-Bis(4-chloro-phen-yl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Ling Ling Dai
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o1456. 2012
 9. pmc 9-(4-Bromo-but-yl)-9H-carbazole
  Qing Peng Wang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o1112. 2012
 10. pmc (Z)-1-(2,4-Difluoro-phen-yl)-3-(4-fluoro-phen-yl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Ben Tao Yin
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o1197. 2012

Collaborators

 • Yan Wang
 • Li Chen
 • Jian Liu
 • Li Jiang
 • Xiao Ling Wang
 • Jun Wu
 • Yan Luo
 • Ling Zhang
 • Rong Xia Geng
 • Xin Mei Peng
 • Guri L V Damu
 • Shao Lin Zhang
 • Guang Zhou Wang
 • Sheng Feng Cui
 • Ben Tao Yin
 • Jing Song Lv
 • Gui Xin Cai
 • Hui zhen Zhang
 • Yi Yi Zhang
 • Qin Mei Wen
 • Yuan Shi
 • Bo Fang
 • Cong Yan Yan
 • Kannekanti Vijaya Kumar
 • Syed Rasheed
 • Juan Juan Chang
 • Xiang Dong Zhou
 • Kun Wan
 • Yi Hui Lu
 • Dan Xie
 • Fu Wei Zhou
 • Qing Peng Wang
 • Ling Ling Dai
 • Bo Zhang
 • Wen Tai Zhang
 • Qing Gang Ji
 • Fei Fei Zhang
 • Yi Dan Tang
 • Ting Ting Lai
 • Dinesh Addla
 • Jeyakkumar Ponmani
 • Shuo Li
 • Ao Wang
 • Jing Wen
 • Li Fan
 • Zhi Qin He
 • Da cheng Yang
 • Cai ping Liu
 • Huang Shu Lei
 • Xing Ran Xu
 • Baathulaa Kishore
 • Yan Ye Zou
 • Li ping Peng
 • Yu Ren
 • Qing xia Li
 • Jia Li Mi
 • Xian Cai Rao
 • Lin Ling Gan
 • Ya Yun Zhuang

Detail Information

Publications55

 1. pmc 2-Bromo-2-(5-bromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-(2,4-difluoro-phen-yl)ethanone
  Kun Wan
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 66:o986. 2010
  ..86 (2)°. In the crystal structure, weak inter-molecular C-H⋯O hydrogen bonds link mol-ecules into extended chains propagating along the c axis...
 2. pmc (E)-3-(9-Anthr-yl)-1-(4-fluoro-phen-yl)-2-(4-nitro-1H-imidazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Xiao Ling Wang
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 66:o320. 2010
  ..8 (1)°. With respect to the imidazolyl group, the twist angles between the imidazolyl group and the anthryl unit and between the imidazoly group and the fluoro-phenyl group are 64.4 (1) and 74.5 (1)°, respectively...
 3. pmc N,N,N,N-Tetra-kis(2-chloro-ethyl)-3,4-dimethyl-thio-phene-2,5-dicarboxamide
  Yi Dan Tang
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 66:o100. 2009
  ..In the crystal, mol-ecules are linked by weak C-H⋯Cl and C-H⋯O hydrogen bonds into a three-dimensional network...
 4. pmc (Z)-3-(9-Anthr-yl)-1-(4-bromo-phen-yl)-2-(4-nitro-1H-imidazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Yi Hui Lu
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 65:o1396. 2009
  ..779 (2) and 3.826 (2) Å, supply additional stabilization. The crystal packing also exhibits short inter-molecular contacts between the nitro groups and Br atoms [Br⋯O = 3.114 (2) Å]...
 5. pmc N,N'-[(2,3,5,6-Tetra-methyl-p-phenyl-ene)dimethyl-ene]bis-[2-chloro-N-(2-chloro-ethyl)ethanamine]
  Guang Zhou Wang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 65:o1850. 2009
  ..The title mol-ecule, C(20)H(32)Cl(4)N(2), lies on an inversion center. A weak intra-molecular C-H⋯N hydrogen bond may, in part, influence the conformation of the mol-ecule...
 6. pmc (Z)-1-(2,4-Difluoro-phen-yl)-3-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Cong Yan Yan
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing, 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 65:o2054. 2009
  ..00 (5) and 16.63 (5)°, respectively, with the phenyl and benzene rings. Weak inter-molecular C-H⋯F and C-H⋯N inter-actions contribute to the crystal packing...
 7. pmc (Z)-3-(9-Anthryl)-1-(4-chloro-phen-yl)-2-(4-nitro-1H-imidazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Guang Zhou Wang
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 65:o1113. 2009
  ..985 (2) Å] indicates the existence of dipole-dipole inter-actions. The crystal packing also exhibits short inter-molecular contacts between the nitro groups and Cl atoms [Cl⋯O = 3.181 (2) Å]...
 8. pmc (Z)-1,3-Bis(4-chloro-phen-yl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Ling Ling Dai
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o1456. 2012
  ..The dihedral angles formed by the triazole ring and the 4-chloro substituted benzene rings are 67.3 (1) and 59.1 (1)°. The dihedral angle between the two benzene rings is 73.5 (1)°...
 9. pmc 9-(4-Bromo-but-yl)-9H-carbazole
  Qing Peng Wang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o1112. 2012
  ..The dihedral angle between the two benzene rings is 0.55°. In the crystal, mol-ecules are connected by van der Waals inter-actions...
 10. pmc (Z)-1-(2,4-Difluoro-phen-yl)-3-(4-fluoro-phen-yl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Ben Tao Yin
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o1197. 2012
  ..The triazole ring forms dihedral angles of 15.3 (1) and 63.5 (1)°, with the 2,4-difluoro-substituted and 4-fluoro-substituted benzene rings, respectively. The dihedral angle between the two benzene rings is 51.8 (1)°...
 11. pmc (E)-3-(9-Anthr-yl)-1-(4-chloro-phen-yl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Guang Zhou Wang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 65:o2631. 2009
  ..The anthryl and benzene mean planes are aligned at 83.35 (2) and 89.09 (2)°, respectively, with respect to the triazole ring...
 12. pmc 2-Chloro-1-[4-(2,4-difluoro-benz-yl)piperazin-1-yl]ethanone
  Bo Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o70. 2012
  ..In the title mol-ecule, C(13)H(15)ClF(2)N(2)O, the piperazine ring is in a chair conformation with the 2,4-difluoro-benzyl and chloro-acetyl substituents in equatorial positions...
 13. pmc catena-Poly[[trans-bis-(cyclo-hexane-1,2-diamine-κ(2)N,N)cadmium]-μ-iodido-(diiodidocadmium)-μ-iodido]
  Sheng Feng Cui
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:m889. 2012
  ..In the crystal, N-H⋯I hydrogen bonds connect the one-dimensional structure into a two-dimensional framework parallel to (001)...
 14. pmc (Z)-3-(4-Chloro-phen-yl)-1-(2,4-difluoro-phen-yl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Xin Mei Peng
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o1828. 2012
  ..10 (14) and 73.22 (15), 25.31 (15) and 84.44 (15), and 16.44 (13) and 61.72 (14)° in the three mol-ecules while the dihedral angles between the benzene rings are 66.54 (13), 85.82 (12) and 58.37 (12)°...
 15. pmc 7-(6-Bromo-hex-yloxy)-4-methyl-2H-chromen-2-one
  Hui zhen Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o1709. 2012
  ..In the title mol-ecule, C(16)H(19)BrO(3), all non-H atoms apart from the Br atom are approximately coplanar, with a maximum deviation of 0.242 (4) Å. The C-C-C-Br torsion angle is 66.5 (4)°...
 16. pmc (Z)-1-[4-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)phen-yl]-3-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
  Qin Mei Wen
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o1642. 2012
  ..1 (1)°. The pyrrolidine ring is in a half-chair conformation. In the crystal, weak C-H⋯O and C-H⋯N hydrogen bonds connect mol-ecules into layers parallel to (001)...
 17. pmc (Z)-3-(9-Anthr-yl)-2-(4-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1-p-tolyl-prop-2-en-1-one
  Guang Zhou Wang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 65:o2619. 2009
  ..043 Å). The nitro group is coplanar with the imidazole ring [dihedral angle = 1.1 (1)°]. The crystal packing is stabilized by weak π-π inter-actions with centroid-centroid distances of 3.7342 (10) and 3.7627 (9) Å...
 18. pmc 2-Chloro-N-[(4-chloro-phen-yl)(phen-yl)meth-yl]-N-[2-(4-nitro-1H-imidazol-1-yl)eth-yl]ethanamine
  Wen Tai Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr E Struct Rep Online 67:o491. 2011
  ..00 (1) and 60.45 (11)° with the phenyl and chloro-phenyl rings, respectively. The three-coordinate N atom connected to two methyl-ene and one methine C atoms shows pyramidal coordination...
 19. ncbi Recent researches in triazole compounds as medicinal drugs
  C H Zhou
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing, 400715, P R China
  Curr Med Chem 19:239-80. 2012
  ..It is hoped that this review will serve as a stimulant for new thoughts in the quest for rational designs of more active and less toxic triazole medicinal drugs...
 20. ncbi Recent researches in metal supramolecular complexes as anticancer agents
  Cheng He Zhou
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, P R China
  Anticancer Agents Med Chem 10:371-95. 2010
  ..It is hoped that this review will serve as a stimulant for new thoughts in the quest for rational designs of more active and less toxic metal supramolecular complex anticancer drugs...
 21. doi Synthesis and bioactive evaluation of novel hybrids of metronidazole and berberine as new type of antimicrobial agents and their transportation behavior by human serum albumin
  Ling Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, PR China
  Bioorg Med Chem 21:4158-69. 2013
  ..The calculated parameters indicated that compound 5g could be effectively stored and carried by HSA...
 22. doi Design, synthesis and evaluation of clinafloxacin triazole hybrids as a new type of antibacterial and antifungal agents
  Yan Wang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, PR China
  Bioorg Med Chem Lett 22:5363-6. 2012
  ..Notably, some synthesized clinafloxacin triazoles showed stronger efficacy against methicillin-resistant Staphylococcus aureus than their parent Clinafloxacin...
 23. ncbi [Synthesis and antimicrobial evaluation of coumarin-based benzotriazoles and their synergistic effects with chloromycin and fluconazole]
  Yuan Shi
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, China
  Yao Xue Xue Bao 46:798-810. 2011
  ..More importantly, fluconazole-insensitive A. fumigatus and methicillin-resistant Staphylococcus aureus N 315 (MRSA) were sensitive to these combined drugs...
 24. doi 1,2,3-Triazole-derived naphthalimides as a novel type of potential antimicrobial agents: synthesis, antimicrobial activity, interaction with calf thymus DNA and human serum albumin
  Jing Song Lv
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, China School of Chemistry and Chemical Engineering, Bijie University, Guizhou 551700, China
  Bioorg Med Chem Lett 24:308-13. 2014
  ..Human serum albumin could effectively store and carry compound 9e by electrostatic interaction. ..
 25. doi Design, synthesis and antimicrobial evaluation of novel benzimidazole type of Fluconazole analogues and their synergistic effects with Chloromycin, Norfloxacin and Fluconazole
  Hui zhen Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Beibei, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Eur J Med Chem 64:329-44. 2013
  ..Notably, these combined systems were more sensitive to Fluconazole-insensitive Aspergillus flavus and methicillin-resistant MRSA...
 26. doi Synthesis and biological evaluation of a class of quinolone triazoles as potential antimicrobial agents and their interactions with calf thymus DNA
  Sheng Feng Cui
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, PR China
  Bioorg Med Chem Lett 23:3267-72. 2013
  ....
 27. doi Novel berberine triazoles: synthesis, antimicrobial evaluation and competitive interactions with metal ions to human serum albumin
  Shao Lin Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, PR China
  Bioorg Med Chem Lett 23:1008-12. 2013
  ....
 28. doi Synthesis and biological activities of novel amine-derived bis-azoles as potential antibacterial and antifungal agents
  Bo Fang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Eur J Med Chem 45:4388-98. 2010
  ..Unexpectedly, bis-bromides 3a-f presented excellent activities against all tested microbial strains...
 29. doi Synthesis and biological evaluation of novel benzimidazole derivatives and their binding behavior with bovine serum albumin
  Shao Lin Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Beibei, Tiansheng Road, Chongqing 400715, China
  Eur J Med Chem 55:164-75. 2012
  ..The thermodynamic parameters indicated that the hydrogen bonds and van der Waals forces played major roles in the strong association of benzimidazole 11d and BSA...
 30. doi Synthesis of novel sulfanilamide-derived 1,2,3-triazoles and their evaluation for antibacterial and antifungal activities
  Xian Long Wang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Eur J Med Chem 45:4631-9. 2010
  ....
 31. doi Synthesis, antibacterial and antifungal activities of novel 1,2,4-triazolium derivatives
  Yan Luo
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing, P R China
  Arch Pharm (Weinheim) 342:386-93. 2009
  ..The results also showed that the antimicrobial activities of triazolium derivatives depend upon the type of substituent, the length of the alkyl chain, and the number of triazolium rings...
 32. doi Synthesis and bioactive evaluation of a novel series of coumarinazoles
  Guri L V Damu
  Institute of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, PR China
  Bioorg Med Chem Lett 24:3605-8. 2014
  ..Oxiran-2-ylmethoxy moiety was found to be a beneficial fragment to improve antibacterial and antifungal activity to some extent. ..
 33. doi Synthesis and biological evaluation of α-triazolyl chalcones as a new type of potential antimicrobial agents and their interaction with calf thymus DNA and human serum albumin
  Ben Tao Yin
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Eur J Med Chem 71:148-59. 2014
  ....
 34. doi Synthesis, antibacterial and antifungal activities of some carbazole derivatives
  Fei Fei Zhang
  School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing, China
  Bioorg Med Chem Lett 20:1881-4. 2010
  ..Some of the synthesized compounds displayed comparable or even better antibacterial and antifungal activities than reference drugs fluconazole, chloramphenicol and norfloxacin against tested strains...
 35. doi Discovery of membrane active benzimidazole quinolones-based topoisomerase inhibitors as potential DNA-binding antimicrobial agents
  Ling Zhang
  Key Laboratory of Applied Chemistry of Chongqing Municipality, Institute of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, China
  Eur J Med Chem 111:160-82. 2016
  ....
 36. doi Design, Synthesis, and Antimicrobial Evaluation of Novel Quinolone Imidazoles and Interactions with MRSA DNA
  Ling Zhang
  Key Laboratory of Applied Chemistry of Chongqing Municipality, Institute of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing, 400715, China
  Chem Biol Drug Des 86:648-55. 2015
  ..Study of compound 8b with human serum albumin indicated that compound 8b could be effectively stored and carried by human serum albumin. ..
 37. doi Comprehensive review in current developments of imidazole-based medicinal chemistry
  Ling Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Med Res Rev 34:340-437. 2014
  ..It is hoped that this review will be helpful for new thoughts in the quest for rational designs of more active and less toxic imidazole-based medicinal drugs, as well as more effective diagnostic agents and pathologic probes. ..
 38. ncbi Current developments of coumarin compounds in medicinal chemistry
  Xin Mei Peng
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, PR China
  Curr Pharm Des 19:3884-930. 2013
  ..Some rational design strategies, structure-activity relationships and action mechanisms are discussed. The perspectives of the future development of coumarinbased medicinal chemistry are also presented...
 39. doi Synthesis and evaluation of a class of new coumarin triazole derivatives as potential antimicrobial agents
  Yuan Shi
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing, People s Republic of China
  Bioorg Med Chem Lett 21:956-60. 2011
  ..Coumarin bis-triazole compounds exhibited stronger antibacterial and antifungal efficiency than their corresponding mono-triazole derivatives...
 40. doi Synthesis and activities of naphthalimide azoles as a new type of antibacterial and antifungal agents
  Yi Yi Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, PR China
  Bioorg Med Chem Lett 21:4349-52. 2011
  ..Notably, some synthesized compounds displayed comparable or even better antibacterial and antifungal activities against some tested strains than the reference drugs Orbifloxacin, Chloromycin and Fluconazole, respectively...
 41. doi Synthesis of novel fluconazoliums and their evaluation for antibacterial and antifungal activities
  Yi Yi Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Eur J Med Chem 46:4391-402. 2011
  ....
 42. doi Novel hybrids of metronidazole and quinolones: synthesis, bioactive evaluation, cytotoxicity, preliminary antimicrobial mechanism and effect of metal ions on their transportation by human serum albumin
  Sheng Feng Cui
  Institute of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Eur J Med Chem 86:318-34. 2014
  ..Molecular modeling and experimental investigation of compound 7d with DNA suggested that possible antibacterial mechanism might be in relation with multiple binding sites between bioactive molecules and topo IV-DNA complex. ..
 43. pmc 1H-1,2,4-Triazol-4-ium (3,4-dichloro-phen-yl)methane-sulfonate
  Ling Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o131. 2012
  ..25 (18)°] deviates slightly from that expected for ideal sp(3)-hybridization geometry. In the crystal, the components are linked by N-H⋯O and bifurcated N-H⋯(O,O) hydrogen bonds into chains parallel to [110]...
 44. pmc N'(2),N'(5)-Bis[(E)-2-hy-droxy-benzyl-idene]-3,4-dimethyl-thio-phene-2,5-dicarbohydrazide
  Shao Lin Zhang
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, People s Republic of China
  Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 68:o1752. 2012
  ..The dihedral angle between the two benzene rings is 17.59 (14)°. There are two intra-molecular O-H⋯N hydrogen bonds. In the crystal, N-H⋯O hydrogen bonds connect mol-ecules into chains along [010]...
 45. doi Design and biological evaluation of novel quinolone-based metronidazole derivatives as potent Cu(2+) mediated DNA-targeting antibacterial agents
  Ling Zhang
  Institute of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, PR China
  Bioorg Med Chem Lett 25:3699-705. 2015
  ..aeruginosa DNA through copper ion bridge to form a steady 3i-Cu(2+)-DNA ternary complex which might further block DNA replication to exert the powerful bioactivities...
 46. ncbi Recent developments in azole compounds as antibacterial and antifungal agents
  Xin Mei Peng
  Laboratory of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing, 400715, P R China
  Curr Top Med Chem 13:1963-2010. 2013
  ....
 47. doi Sequential Michael addition/retro-Claisen condensation of aromatic β-diketones with α,β-unsaturated esters: an approach to obtain 1,5-ketoesters
  Gui Xin Cai
  Key Laboratory of Applied Chemistry of Chongqing Municipality, Institute of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, China and Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, Beijing 100190, China
  Org Biomol Chem 14:2390-4. 2016
  ..The mechanism study disclosed that the cascade process involved C-C bond cleavage of aromatic β-diketone as a phenacyl donor under alcoholic alkalescent conditions. ..
 48. doi Design, synthesis, and biological evaluation of dihydroartemisinin-fluoroquinolone conjugates as a novel type of potential antitubercular agents
  Fu Wei Zhou
  Institute of Bioorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715, China
  Bioorg Med Chem Lett 24:1912-7. 2014
  ..Preliminary structure-activity relationship demonstrated that short linker between DHA and FQ was favorable for strong antitubercular activity. This study provides a new clue for the development of novel antitubercular lead molecules...