Zhi Min Liao

Summary

Affiliation: Peking University
Country: China

Publications

 1. doi Zeeman effect on surface electron transport in topological insulator Bi2Se3 nanoribbons
  Li Xian Wang
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Nanoscale 7:16687-94. 2015
 2. doi Magnetic moments in graphene with vacancies
  Jing Jing Chen
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Nanoscale 6:8814-21. 2014
 3. pmc Reversible insulator-metal transition of LaAlO₃/SrTiO₃ interface for nonvolatile memory
  Hong Liang Lu
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Sci Rep 3:2870. 2013
 4. pmc Synthesis and quantum transport properties of Bi₂Se₃ topological insulator nanostructures
  Yuan Yan
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Sci Rep 3:1264. 2013
 5. doi Photoelectrical properties of insulating LaAlO3-SrTiO3 interfaces
  Hong Liang Lu
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Nanoscale 6:736-40. 2014
 6. doi Vertical graphene spin valve with Ohmic contacts
  Jie Meng
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Nanoscale 5:8894-8. 2013
 7. doi Large magnetoresistance in few layer graphene stacks with current perpendicular to plane geometry
  Zhi Min Liao
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing, P R China
  Adv Mater 24:1862-6. 2012
 8. pmc Temperature dependence of photoelectrical properties of single selenium nanowires
  Zhi Min Liao
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing, 100871, People s Republic of China
  Nanoscale Res Lett 5:926-9. 2010
 9. ncbi Improved performance of ZnO nanowire field-effect transistors via focused ion beam treatment
  Zhi Min Liao
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, People s Republic of China
  Nanotechnology 22:375201. 2011
 10. doi Improvement of ultraviolet photoresponse of bent ZnO microwires by coupling piezoelectric and surface oxygen adsorption/desorption effects
  Xue Wen Fu
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, PR China
  Nanoscale 5:916-20. 2013

Collaborators

 • Han Chun Wu
 • Jun Xu
 • Liang Zhang
 • Wanlin Guo
 • Rui Zhu
 • Dong Sun
 • Wei Wang
 • Qiang Fu
 • Guangyin Jing
 • Jian Wang
 • Yong Wang
 • Li Chen
 • Jian Yang
 • Yi Lu
 • Li He
 • Da Peng Yu
 • Jing Jing Chen
 • Jie Meng
 • Yuan Yan
 • Ya Qing Bie
 • Yang Bo Zhou
 • Ren Liu
 • Dapeng Yu
 • Li Xian Wang
 • Xue Wen Fu
 • Xuewen Fu
 • Gustaaf van Tendeloo
 • Xiaoxing Ke
 • Qing Yuan Lin
 • Hong Liang Lu
 • Xiao Song Wu
 • Cai Zhen Li
 • Fang Lin
 • Qing Zhao
 • Qinsheng Wang
 • Xiu Mei Ma
 • Yu Ye
 • Yanghui Sun
 • Lun Dai
 • Wei Zhong
 • Xu Chen You
 • Junku Liu
 • Yingkai Liu
 • Kaihui Liu
 • Haiwen Liu
 • Benoit Deveaud
 • Gui Jun Lian
 • Ji Feng
 • Malik Benameur
 • Yi Hang Zeng
 • Mehran Shahmohammadi
 • Jean Daniel Ganière
 • Shuyun Zhou
 • Gwénolé Jacopin
 • Wei Yao
 • Dameng Liu
 • Wen Tao Yuan
 • Igor V Shvets
 • Zhi cheng Yang
 • Feng Yu
 • Guang Ru Li
 • Jingyun Gao
 • Hong Zhou Zhang
 • Zhi Xin Qin
 • Georg S Duesberg
 • Bing hong Han

Detail Information

Publications39

 1. doi Zeeman effect on surface electron transport in topological insulator Bi2Se3 nanoribbons
  Li Xian Wang
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Nanoscale 7:16687-94. 2015
  ..The negative magnetoresistance is robust with a ratio of -20% at 2 K and -0.5% at 300 K under 14 T. The results are valuable for possible orbital-electronics based on topological insulators. ..
 2. doi Magnetic moments in graphene with vacancies
  Jing Jing Chen
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Nanoscale 6:8814-21. 2014
  ..This modulated magnetotransport is valuable for graphene based spintronic devices. ..
 3. pmc Reversible insulator-metal transition of LaAlO₃/SrTiO₃ interface for nonvolatile memory
  Hong Liang Lu
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Sci Rep 3:2870. 2013
  ..Our results deepen the understanding of PPC phenomenon in LAO/STO, and pave the way for the development of all-oxide electronics integrating information storage devices...
 4. pmc Synthesis and quantum transport properties of Bi₂Se₃ topological insulator nanostructures
  Yuan Yan
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Sci Rep 3:1264. 2013
  ....
 5. doi Photoelectrical properties of insulating LaAlO3-SrTiO3 interfaces
  Hong Liang Lu
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Nanoscale 6:736-40. 2014
  ..Our results provide a deep understanding of the band structure of the insulating LAO-STO heterointerface and promising applications as optoelectronic devices. ..
 6. doi Vertical graphene spin valve with Ohmic contacts
  Jie Meng
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Nanoscale 5:8894-8. 2013
  ..The vertical graphene spin valves have potential applications in high-density non-volatile memories. ..
 7. doi Large magnetoresistance in few layer graphene stacks with current perpendicular to plane geometry
  Zhi Min Liao
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing, P R China
  Adv Mater 24:1862-6. 2012
  ..The resistance of the device is only tens of ohms, having the advantage of low power consumption for magnetic device applications...
 8. pmc Temperature dependence of photoelectrical properties of single selenium nanowires
  Zhi Min Liao
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing, 100871, People s Republic of China
  Nanoscale Res Lett 5:926-9. 2010
  ..This work may be valuable for improving the device optoelectronic performances by understanding the photoelectrical properties...
 9. ncbi Improved performance of ZnO nanowire field-effect transistors via focused ion beam treatment
  Zhi Min Liao
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, People s Republic of China
  Nanotechnology 22:375201. 2011
  ..The enhanced performance of the nanowire FET was attributed to the decrease of surface trapped electrons and the decrease in carrier concentration...
 10. doi Improvement of ultraviolet photoresponse of bent ZnO microwires by coupling piezoelectric and surface oxygen adsorption/desorption effects
  Xue Wen Fu
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, PR China
  Nanoscale 5:916-20. 2013
  ..Our results are valuable for designing and fabricating strain modulated photoelectrical micro/nano-devices...
 11. ncbi Spin-filter effect in magnetite nanowire
  Zhi Min Liao
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, School of Physics, Peking University, Beijing 100871, People s Republic of China
  Nano Lett 6:1087-91. 2006
  ..An anomalous positive magnetoresistance approximately 7.5% is observed at room temperature. Moreover, the magnetoresistance can be controlled via bias voltage...
 12. doi Photovoltaic Effect and Evidence of Carrier Multiplication in Graphene Vertical Homojunctions with Asymmetrical Metal Contacts
  Jing Jing Chen
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  ACS Nano 9:8851-8. 2015
  ..The simple fabrication process, easy scale-up, large photoresponsive active area, and broadband response of the vertical graphene device are very promising for practical applications in optoelectronics and photovoltaics. ..
 13. doi Strain Loading Mode Dependent Bandgap Deformation Potential in ZnO Micro/Nanowires
  Xuewen Fu
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  ACS Nano 9:11960-7. 2015
  ..Our results should facilitate the design of flexible optoelectronic nanodevices. ..
 14. doi Graphene plasmon enhanced photoluminescence in ZnO microwires
  Ren Liu
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, PR China
  Nanoscale 5:5294-8. 2013
  ..Our results may be valuable for designing graphene-ZnO hybrid based optical and photoelectrical devices...
 15. doi Magnetotransport across the metal-graphene hybrid interface and its modulation by gate voltage
  Jing Jing Chen
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, and Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing, 100871, China
  Nanoscale 7:5516-24. 2015
  ..Our results not only provide a new pathway to explore the intrinsic transport mechanism at the graphene/metal interface but also open up new vistas of magnetoelectronics. ..
 16. doi Ultraviolet irradiation-controlled memory effect in graphene field-effect transistors
  Jie Meng
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, PR China
  Small 9:2240-4. 2013
  ..An enhanced charge transfer between graphene and its surroundings, induced by ultraviolet illumination, is proposed. ..
 17. doi Layer-by-layer assembly of vertically conducting graphene devices
  Jing Jing Chen
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, China
  Nat Commun 4:1921. 2013
  ..The Co|graphene|Co junctions display a robust spin valve effect at room temperature. The layer-by-layer assembly of graphene offers a new route for graphene vertical structures...
 18. pmc Strain induced exciton fine-structure splitting and shift in bent ZnO microwires
  Zhi Min Liao
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Sci Rep 2:452. 2012
  ..Our studies may pave the way to design nanophotonic and electronic devices using bent ZnO nanowires...
 19. doi Stretch-induced stiffness enhancement of graphene grown by chemical vapor deposition
  Qing Yuan Lin
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, People s Republic of China
  ACS Nano 7:1171-7. 2013
  ..Our findings demonstrate a possible way to recover the exceptional elastic properties of CVD graphene from the softened stiffness caused by wrinkles...
 20. doi In situ growth, structure characterization, and enhanced photocatalysis of high-quality, single-crystalline ZnTe/ZnO branched nanoheterostructures
  Yanghui Sun
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics and Electron Microscopy Laboratory, School of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Nanoscale 3:4418-26. 2011
  ....
 21. doi Memory and threshold resistance switching in Ni/NiO core-shell nanowires
  Li He
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, People s Republic of China
  Nano Lett 11:4601-6. 2011
  ..This deeper understanding of the driving mechanisms responsible for the threshold and memory RS provides guidelines for the scaling, reliability, and reproducibility of NiO-based nonvolatile memory devices...
 22. pmc Gate Modulation of Graphene-ZnO Nanowire Schottky Diode
  Ren Liu
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, China
  Sci Rep 5:10125. 2015
  ..Our results are helpful to understand the fundamental mechanism of the electric transport in graphene-semiconductor Schottky diode. ..
 23. doi Vertically architectured stack of multiple graphene field-effect transistors for flexible electronics
  Jie Meng
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing, 100871, PR China Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing, PR China
  Small 11:1660-4. 2015
  ..The four GFETs are integrated in the vertical direction, and dually gated GFETs with graphene channel, PMMA dielectrics, and graphene gate electrodes are realized. ..
 24. doi Topological surface state enhanced photothermoelectric effect in Bi2Se3 nanoribbons
  Yuan Yan
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics and International Center for Quantum Materials, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Nano Lett 14:4389-94. 2014
  ..The as-reported enhanced photothermoelectric effect is expected to have potential applications in a spin-polarized power source. ..
 25. ncbi Ion irradiation induced structural and electrical transition in graphene
  Yang Bo Zhou
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, People s Republic of ChinaCentre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices CRANN, Trinity College, Dublin 2, IrelandSchool of Chemistry, Trinity College, Dublin 2, Ireland
  J Chem Phys 133:234703. 2010
  ..The results show a controllable method to tune the properties of graphene...
 26. doi Gate-Tunable Tunneling Resistance in Graphene/Topological Insulator Vertical Junctions
  Liang Zhang
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, School of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  ACS Nano 10:3816-22. 2016
  ..Furthermore, we observe an exotic gate-tunable tunneling resistance under high magnetic field, which displays resistance maxima when the underlying graphene becomes a quantum Hall insulator. ..
 27. pmc High-mobility Bi2Se3 nanoplates manifesting quantum oscillations of surface states in the sidewalls
  Yuan Yan
  1 State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China 2
  Sci Rep 4:3817. 2014
  ....
 28. doi Size-dependent correlations between strain and phonon frequency in individual ZnO nanowires
  Xue Wen Fu
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, People s Republic of China
  ACS Nano 7:8891-8. 2013
  ..7 μm ZnO wire. The results provide a versatile "local-self-calibration" and nondestructive method to measure and monitor the local strains in ZnO micro/nanostructures...
 29. ncbi Synthesis and field emission properties of topological insulator Bi(2)Se(3) nanoflake arrays
  Yuan Yan
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, People s Republic of China
  Nanotechnology 23:305704. 2012
  ..This work provides another insight to investigate the surface state of topological insulator materials...
 30. doi Self-powered, ultrafast, visible-blind UV detection and optical logical operation based on ZnO/GaN nanoscale p-n junctions
  Ya Qing Bie
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing, PR China
  Adv Mater 23:649-53. 2011
  ....
 31. pmc Aharonov-Bohm oscillations in Dirac semimetal Cd3As2 nanowires
  Li Xian Wang
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, China
  Nat Commun 7:10769. 2016
  ..Moreover, the quantum transport can be modulated by tuning the Fermi level using a gate voltage, enabling a deeper understanding of the rich physics residing in Dirac semimetals. ..
 32. pmc Fabrication and electrical properties of stacked graphene monolayers
  Jing Jing Chen
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, P R China
  Sci Rep 4:5065. 2014
  ..The position of the maximum resistance of the transfer curves shifts towards higher gate voltage with increasing magnetic field, which is attributed to the magnetic field induced interlayer decoupling of the stacked graphene monolayers. ..
 33. doi Exciton drift in semiconductors under uniform strain gradients: application to bent ZnO microwires
  Xuewen Fu
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, and Electron Microscopy Laboratory, Department of Physics, Peking University, 209 Chengfu Road, Beijing 100871, China
  ACS Nano 8:3412-20. 2014
  ..These results propose a way to tune the exciton dynamics in semiconductors and imply the possible role of strain gradient in optoelectronic and sensing nano/microdevices. ..
 34. ncbi The effect of adsorbates on the space-charge-limited current in single ZnO nanowires
  Zhi Min Liao
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, People s Republic of China
  Nanotechnology 19:335204. 2008
  ..The time response of photoconductivity further revealed the dynamic process of elimination of SCLC by desorption of oxygen molecules at the ZnO nanowire surface...
 35. pmc Giant negative magnetoresistance induced by the chiral anomaly in individual Cd3As2 nanowires
  Cai Zhen Li
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, China
  Nat Commun 6:10137. 2015
  ..The results give evidence of the chiral anomaly effect and are valuable for understanding the Weyl fermions in Dirac semimetals...
 36. doi Step-by-Step Fracture of Two-Layer Stacked Graphene Membranes
  Qing Yuan Lin
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, China
  ACS Nano 8:10246-51. 2014
  ..Our study provides insight into the fracture mechanism of multilayer graphene membranes. ..
 37. ncbi Nanorainforest solar cells based on multi-junction hierarchical p-Si/n-CdS/n-ZnO nanoheterostructures
  Wei Wang
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics and Electron Microscopy Laboratory, School of Physics, Peking University, Beijing, 100871, P R China
  Nanoscale 4:261-8. 2012
  ..These results demonstrate that nanorainforest solar cells, along with wafer-scale, low-cost and easily controlled processing, open up substantial opportunities for nanostructure photovoltaic devices...
 38. ncbi The relationship between quantum transport and microstructure evolution in carbon-sheathed Pt granular metal nanowires
  Zhi Min Liao
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, and Electron Microscopy Laboratory, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, People s Republic of China
  Nanotechnology 19:305402. 2008
  ..The results and discussions may be valuable for understanding how the microstructures influence the manner of electron transport through controlling the intergrain coupling strength, intragrain confinements, and the degree of disorder...
 39. ncbi Effect of contact barrier on electron transport in graphene
  Yang Bo Zhou
  State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, and Electron Microscopy Laboratory, School of Physics, Peking University, Beijing 100871, People s Republic of China
  J Chem Phys 132:024706. 2010
  ..The underlying mechanisms were discussed under the consideration of the important influence of the contact barrier. Our results indicate electrical properties of graphene based devices are sensitive to the contact interface...