Jiang Chen

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint [Study on collagen membrane combinating with autogenous bone marrow stromal cells or platelet rich plasma in repairing alveolar bone defect in dogs]
  Jiang Chen
  Centre of Dental Implant, Affiliated Stomatological Hospital, Fujian Medical University, Fuzhou Fujian, 350002, P R China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 21:523-7. 2007

Detail Information

Publications1

 1. ncbi request reprint [Study on collagen membrane combinating with autogenous bone marrow stromal cells or platelet rich plasma in repairing alveolar bone defect in dogs]
  Jiang Chen
  Centre of Dental Implant, Affiliated Stomatological Hospital, Fujian Medical University, Fuzhou Fujian, 350002, P R China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 21:523-7. 2007
  ..To evaluate the potential of bioresorbable collagen membrane in a combination with bone marrow stromal cells (BMSCs) or platelet rich plasma (PRP) in repairing alveolar bone defects...