Nur Soyer

Summary

Publications

  1. Soyer N, Haznedaroglu I, Comert M, Cekdemir D, Yilmaz M, Unal A, et al. Multicenter Retrospective Analysis of Turkish Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms. Turk J Haematol. 2017;34:27-33 pubmed publisher
    ..Hidroksiüre ülkemizdeki en s?k kullan?lan sitoredüktif ajand?r. Bizim çal??mam?z, Türk KMPN hastalar?n?n demografik özelliklerini, hastalar?n karakteristiklerini, tedavilerini ve sa?kal?m oranlar?n? yans?tmaktad?r. ..
  2. Soyer N, Tezcanlı Kaymaz B, Cömert Özkan M, Aktan Ã, Küçükaslan A, Åžahin F, et al. TET2, ASXL1, IDH1, and IDH2 Single Nucleotide Polymorphisms in Turkish Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms. Turk J Haematol. 2017;34:174-178 pubmed publisher
    ..Türklerde ASXL1 ve TET2 allel sıklığı Avrupalılar ile benzer saptandı. MPN’lerde SNP’lerin rolü, büyük ve çok merkezli çalışmalarda değerlendirilmelidir. ..