Jing Hu

Summary

Publications

 1. ncbi request reprint [Meta-analysis of Shenmai injection treatment for acute myocardial infarction]
  Jing Hu
  Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Peking University Health Science Centre, Beijing 100191, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 37:2760-7. 2012
 2. ncbi request reprint [Meta-analysis of Dengzhanxixin injection treatment for unstable angina pectoris]
  Xiao Lu Nie
  Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Peking University Health Science Centre, Beijing 100191, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 37:2768-73. 2012
 3. ncbi request reprint [Systematic review of Shuxuetong injection for progressive ischaemic stroke]
  Yue Lun Zhang
  Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Peking University Health Science Centre, Beijing 100191, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 37:2774-8. 2012

Collaborators

 • Lian xin Wang
 • Yue Lun Zhang
 • Xiao Lu Nie
 • Xing Liao
 • Yuan Yuan Li
 • Hao Shen
 • Yan Ming Xie
 • Zhi Guo Lv

Detail Information

Publications3

 1. ncbi request reprint [Meta-analysis of Shenmai injection treatment for acute myocardial infarction]
  Jing Hu
  Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Peking University Health Science Centre, Beijing 100191, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 37:2760-7. 2012
  ..To assess the efficacy and safety of Shenmai injection for acute myocardial infarction (AMI)...
 2. ncbi request reprint [Meta-analysis of Dengzhanxixin injection treatment for unstable angina pectoris]
  Xiao Lu Nie
  Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Peking University Health Science Centre, Beijing 100191, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 37:2768-73. 2012
  ..To assess the efficacy and safety of Dengzhanxixin injection for unstable angina pectoris...
 3. ncbi request reprint [Systematic review of Shuxuetong injection for progressive ischaemic stroke]
  Yue Lun Zhang
  Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Peking University Health Science Centre, Beijing 100191, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 37:2774-8. 2012
  ..To assess the clinical efficacy and safety of Shuxuetong injection against progressive ischaemic stroke...