Jinpin Zheng

Summary

Country: China

Publications

  1. request reprint
    Hu Z, Zhang H, Li W, Zhang H, Chang S, Wang B, et al. [Relationship between HSP70 gene polymorphisms and susceptibility to lung function injury of cock-oven workers]. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 2015;33:166-70 pubmed
    ..There must be some relationship between HSP70-1, HSP70-hom gene polymorphisms and lung function injury of Cock-oven Workers. ..
  2. request reprint
    Zhi Y, Zhang H, Li W, Hu Z, Liu W, Li Y, et al. [Cohort study of effects on lung function of coke oven workers exposured to coke oven emissions]. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 2015;33:481-5 pubmed